Chirigota los a la big, a la band, a la big band blues 08-02-09